Inwestycja w papiery wartościowe – czy warto?

Inwestycja w papiery wartościowe – czy warto?

Inwestowanie w papiery wartościowe to jedna z najpopularniejszych form lokowania kapitału. Czy jednak jest to opłacalne i bezpieczne? Czy każdy może zacząć inwestować w papiery wartościowe? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Czym są papiery wartościowe?

Papiery wartościowe to dokumenty, które potwierdzają prawa majątkowe ich posiadacza. Mogą to być na przykład akcje, obligacje, prawa poboru, certyfikaty inwestycyjne, bony skarbowe czy derywaty. W zależności od rodzaju papierów wartościowych, inwestor może mieć prawo do udziału w zyskach spółki, otrzymywania odsetek, udziału w majątku spółki, a także prawa do kupna lub sprzedaży określonych aktywów w przyszłości.

Na czym polega inwestowanie w papiery wartościowe?

Inwestowanie w papiery wartościowe polega na zakupie tych dokumentów z nadzieją na osiągnięcie zysku. Zysk ten może pochodzić z dwóch źródeł. Po pierwsze, z wzrostu wartości papierów wartościowych, co oznacza, że inwestor sprzedaje je po wyższej cenie, niż za którą je kupił. Po drugie, z dochodów bieżących, takich jak dywidendy wypłacane przez spółki akcyjne czy odsetki od obligacji.

Czy inwestowanie w papiery wartościowe jest ryzykowne?

Tak, inwestowanie w papiery wartościowe wiąże się z ryzykiem. Wartość papierów wartościowych może zarówno rosnąć, jak i spadać. Dlatego też, inwestując w papiery wartościowe, można zarówno zyskać, jak i stracić część lub nawet całość zainwestowanego kapitału.

Ryzyko kursowe

Jednym z podstawowych ryzyk jest ryzyko kursowe, czyli ryzyko spadku wartości papierów wartościowych. Na przykład, jeżeli inwestor kupił akcje za 100 złotych, a ich wartość spadła do 80 złotych, to inwestor, sprzedając te akcje, straci 20 złotych.

Ryzyko niewypłacalności emitenta

Innym ryzykiem jest ryzyko niewypłacalności emitenta. Jeżeli emitent papierów wartościowych, na przykład spółka akcyjna lub Skarb Państwa, stanie się niewypłacalny, to inwestor może nie otrzymać z powrotem swojego kapitału.

Czy warto inwestować w papiery wartościowe?

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu czynników. Po pierwsze, od apetytu na ryzyko danego inwestora. Jeżeli inwestor jest skłonny do podejmowania ryzyka w nadziei na osiągnięcie wysokich zysków, to inwestowanie w papiery wartościowe może być dla niego atrakcyjną opcją.

Po drugie, od horyzontu inwestycyjnego. Jeżeli inwestor planuje zainwestować swoje środki na długi okres czasu, to ryzyko inwestycyjne może być dla niego mniejsze, ponieważ na długim horyzoncie czasowym wahania wartości papierów wartościowych mają tendencję